Tượng điêu khắc

Tượng điêu khắc Venus Braschi

Tượng điêu khắc Venus Braschi13/01/2021

Bức tượng thuộc về nhà điêu khắc nổi tiếng người Athen Praxiteles vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên....

Tượng điêu khắc